Algemene voorwaarden

Van Pelt & Co B.V. hanteert de ALGEMENE VOORWAARDEN van de Vereniging van Experts voor Kust-, Rijn- en Binnenvaart.

Download de printbare versie van de algemene voorwaarden (pdf)

1. Algemeen

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming en de uitvoering van alle opdrachten aan, resp. aanbiedingen van experts, alsmede op al hetgeen zich naar aanleiding van of in verband met deze opdrachten mocht voordoen.

2. Waar in deze voorwaarden sprake is van expert, is de taxateur en de constructeur daaronder begrepen.

3. Waar in deze voorwaarden sprake is van “opdrachtgever”, zijn daaronder mede begrepen alle opdrachtgevers die tezamen één opdracht hebben gegeven, alsmede zijn of hun gemachtigden.

2. Opdrachten

1. De expertise-opdracht kan zich uitstrekken tot:

  1. vaststelling van de schade aan of in het door de opdrachtgever aangewezen object of schadegeval, alsmede vaststelling van het schadebedrag of de schadebedragen met de andere partij of haar gemachtigde;
  2. vaststelling van oorzaak of oorzaken van de schade, voor zover deze is of zijn op te sporen.

2. De machtiging van de opdrachtgever aan de expert om met de andere partij tot vaststelling van het schadebedrag of de schadebedragen te komen, is in het verlenen van de expertiseopdracht besloten, voor zover de opdracht hiertoe strekt.

3. Overige opdrachten

Behalve expertise-opdrachten, als bedoeld in artikel 2, kunnen aan de expert ook andere of bijkomende opdrachten worden verstrekt, zoals de opdrachten tot het verrichten van taxaties, voortaxaties, vooropnamen van bouwprojecten, technische inspecties, nader technisch onderzoek of tot het uitoefenen van regres, het geven van adviezen, het verrichten van toezicht- en controlewerkzaamheden, oa. ten behoeve van de afgifte van de benodigde scheepcertificaten, het verrichten van arbitragewerkzaamheden, het maken van tekeningen, sterkteberekeningen en overige scheepsbouw- en/of werktuigbouwkundige berekeningen.

4. Opdrachtbevestiging

1. De aanvaarding, aanvulling en/of wijziging van de opdracht wordt door de expert schriftelijk aan de opdrachtgever bevestigd. In de bevestiging wordt het doel waarvoor de opdracht is verstrekt duidelijk omschreven en wordt het betreffende object en/of schadegeval nauwgezet aangeduid.

2. De bevestiging benadrukt dat op alle opdrachten en aanvullingen daarop of wijzigingen daarvan deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, tenzij daarvan uitdrukkelijk is afgeweken.

5. Verplichtingen van de expert

1. De expert zal de door hem aanvaarde opdracht naar beste weten en kunnen vervullen, nauwgezet en onbevooroordeeld, zoals van hem als onpartijdig expert en vertrouwensman mag worden verwacht.

2. De expert is, voor zover hem mogelijk, verplicht tot geheimhouding jegens derden van wat hem bij de aanvaarding en de uitvoering van de opdracht ter kennis is gebracht of gekomen, alsmede van zijn rapport aan de opdrachtgever.

3. De expert staat er voor in dat de (zijn) medewerkers, van wier diensten hij bij de uitvoering van de opdracht gebruik maakt, zich naar diezelfde regels gedragen.

6. Geassumeerde deskundigen

1. Indien en voorzover de expert dat nodig acht voor een deugdelijke uitvoering van de opdracht, zal hij na verkregen toestemming van de opdrachtgever binnen het kader van de overeenkomst tussen de opdrachtgever en de expert in naam van de opdrachtgever kunnen doen bijstaan door een of meer geassumeerde deskundigen. De kosten van deze deskundigen kunnen aan de opdrachtgever worden doorberekend.

7. Verplichtingen van de opdrachtgever

1. Bij of zo spoedig mogelijk na het verlenen van de opdracht verstrekt de opdrachtgever aan de expert, zonodig schriftelijk, al die gegevens en inlichtingen, die nodig zijn voor een behoorlijke vervulling van zijn taak. De opdrachtgever staat er voor in dat de verstrekte gegevens juist en volledig zijn. Door de expert geleden schade, als gevolg van onjuist of onvoldoende verstrekte gegevens komt ten laste van de opdrachtgever.

2. De opdrachtgever verplicht zich ervoor zorg te dragen dat de werkzaamheden, welke voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk zijn, op de juiste wijze kunnen geschieden.

8. Tussentijdse beëindiging van de opdracht

1. Op grond van voor hem dringende redenen zal de expert de verdere uitvoering van de reeds aanvaarde opdracht mogen beëindigen, na verkregen instemming van de opdrachtgever, onder het uitbrengen aan de opdrachtgever van een schriftelijk verslag over de reeds verrichte werkzaamheden.

2. De in artikel 8.1 bedoelde instemming zal niet vereist zijn wanneer de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen, als omschreven in artikel 7, heeft voldaan.

3. De opdrachtgever zal aan de expert de gemaakte kosten over de verrichte werkzaamheden vergoeden.

9. Rapportage

1. Aan het slot van de uitvoering van zijn opdracht brengt de expert aan de opdrachtgever schriftelijk rapport uit van zijn bevindingen in relatie tot het doel waarvoor de opdracht werd verstrekt.

2. Telkens wanneer de expert dat nodig acht, dan wel partijen dat hebben afgesproken, brengt de expert tussenrapport aan de opdrachtgever uit.

10. Eindrapportage en bewaarplicht

1. De werkzaamheden van de expert eindigen (behoudens in gevallen van tussentijdse beëindiging als bedoeld in artikel 8) met de indiening van het eindrapport met betrekking tot de door hem aanvaarde opdracht.

2. De expert zal alle gegevens, correspondentie, documenten, foto’s en dergelijke stukken, die betrekking hebben op het aanvaarden en uitvoeren van de opdracht, gedurende een termijn van vijf jaren na de indiening van het rapport bewaren. Overige materiële zaken, die de expert onder zich heeft en betrekking hebben op het onderwerp van de opdracht, zullen door de expert niet langer dan twaalf maanden na de indiening van het rapport bewaard hoeven te worden.

11. Facturering en betaling

1. Behoudens tussentijdse nota’s voor bij de uitvoering van de opdracht gemaakte kosten, zal de expert bij, of uiterlijk vier weken na, de indiening van zijn rapport de factuur terzake van zijn werkzaamheden en gemaakte kosten aan de opdrachtgever doen toekomen, welke in beginsel binnen vier weken daarna zal worden voldaan.

2. Wanneer de opdrachtgever in gebreke blijft te betalen, zijn door de opdrachtgever verschuldigd de buitengerechtelijke incassokosten, alsmede de gerechtelijke kosten (waaronder de gerechtskosten en de kosten van juridische bijstand) alsmede alle andere kosten gemaakt ter inning van de vordering.

12. Aansprakelijkheid

1. De expert zal jegens de opdrachtgever aansprakelijk zijn voor schade als gevolg van door hem begane fouten, zoals bijvoorbeeld onjuistheden, misslagen of omissies, welke fouten bij een nauwgezette uitvoering van de opdracht in de omstandigheden van het geval niet behoren voor te komen.

2. Ook voor de gevolgen van fouten en/of vertragingen, ontstaan door de incorrecte werking van elektronische apparatuur, die door de expert bij de uitvoering van de opdracht is benut, zal de expert aansprakelijk kunnen worden gesteld, tenzij hij kan aantonen dat hem in de zorg voor een goede werking van deze apparatuur geen verwijt treft.

3. De expert is niet aansprakelijk voor:

  1. schade, welke ontstaat doordat het rapport voor een ander dan het overeengekomen doel, is gebruikt;
  2. schade, welke ontstaat doordat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen, als omschreven in artikel 7, voldoet;
  3. schade als gevolg van door hem niet verrichte werkzaamheden, die hij in het kader van de opdracht redelijkerwijs niet behoefde te verrichten;
  4. gevolgschade;
  5. aanspraken van derden, zowel ter zake van de uitvoering van de opdracht, als ter zake van het door de expert of het expertisebureau uitgebrachte rapport.

13. Maximum en duur aansprakelijkheid

1. De aansprakelijkheid van de expert, als omschreven in artikel 12, is beperkt tot 50 maal het bedrag van de door het expertisebureau aan de opdrachtgever in rekening te brengen resp. gebrachte vacatie en onkosten exclusief reiskosten en certificaatkosten, indien er geen rekening is verzonden wordt bij schade een reële vacatie vastgesteld, exclusief reiskosten en certificaatkosten, doch zal nimmermeer belopen dan 250.000,00 euro, ook bij samenloop van opdrachten.

2. Iedere vordering te dier zake vervalt twee jaar na de datum van indiening van het rapport bij de opdrachtgever, met dien verstande dat vorderingen, gegrond op de bepalingen van artikel 10.2, bij afloop van de aldaar genoemde termijn vervallen.

14. Geschillen/toepasselijk recht

1. In alle geschillen tussen de opdrachtgever en de expert zal uitsluitend de Rechtbank te Rotterdam bevoegd zijn.

2. De rechtsverhouding tussen maatschappij en verzekerde wordt beheerst door Nederlands recht.

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank te Rotterdam op 30 december 2008, onder nummer 90/2008.